CURRICULUM VITAE

Profesinė patirtis

Nuo 2022 Valdymo koordinavimo centras, Valdysenos skyriaus vadovas (valstybės deleguotas valdybų narys).
Nuo 2020 European Movement Lithuania valdybos narys.
Nuo 2018 RB Rail AS (Rail Baltica projektas), stebėtojų taryba, narys.
Nuo 2017 AB Lietuvos geležinkeliai, valdybos narys, 2017-2021 pirmininkas.
2014-2020 JT Ekonominė komisija Europai, Espoo konvencija, Įgyvendinimo komitetas, narys 2014-2017, pirmininkas 2017-2020 m.
2013-2017 ES Energetikos reguliatorių bendradarbiavimo agentūra, administracinė taryba, pakaitinis narys.
2013-2017 AB Klaipėdos nafta, stebėtojų taryba, narys.
2014 LR Prezidentės D.Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas.
Nuo 2013 Romas Švedas ir partneriai MB, steigėjas, direktorius.
Nuo 2012 VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, lektorius, partnerystės docentas.
Nuo 2011 Verslo vadovų mokymų centras “Vadovų klubai”, fasilitatorius.
Nuo 2011 Nepriklausomas ekspertas, valdybų narys, lektorius.
2009-2011 LR Energetikos viceministras.
2007-2009 LR Užsienio reikalų ministerija, Ekonominio saugumo politikos departamentas, direktorius.
2003-2007 LR Nuolatinė atstovybė ES Briuselyje, Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas, COREPER I.
1999-2003 LR Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos departamentas, direktorius.
1995-1999 LR Nuolatinė misija prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje, patarėjas.
1997-1999 LR konsulatas Šveicarijos Konfederacijoje, konsulas.
1993-1995 LR Užsienio reikalų ministerija, Prekybos skyrius, vedėjas.
1992-1993 LR Tarptautinių ekonominių santykių ministerija, Prekybos skyrius, vyr. specialistas.

Išsilavinimas

- Vilniaus universiteto Teisės fakultetas.
- Specializuoti mokymai: „Politinė demokratija“, Umea Universitetas (Švedija); „Užsienio prekybos politika“, Pasaulio prekybos organizacija (Ženeva, Šveicarija); „Derybos dėl tarptautinių prekybos sutarčių“, Tarptautinės teisės institutas (Vašingtonas D.C., JAV); „Korporatyvinis valdymas“ valdybos nariui ir valdybos pirmininkui, Baltijos Korporatyvinio Valdymo Institutas.

Kalbos

Lietuvių (gimtoji), anglų, rusų, prancūzų.


PATIRTIS

Europos Sąjunga

R.Švedas turi ES integracijos, ES teisėkūros bei ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę patirties. Jis dalyvavo ES sprendimų priėmimo procese, taip pat derybose dėl Lietuvos laisvosios prekybos sutarties su ES (1993-1994), dėl Lietuvos asocijuotos narystės ES (1994-1995) ir Lietuvos narystės ES, buvo derybinio skyriaus Nr. 26 “Išoriniai santykiai” vadovas (1999-2001), buvo Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas, COREPER I (2003-2007) Briuselyje, Lietuvos Vyriausybės ES komisijos (VESK) narys (2009-2011).

Tarptautinės derybos

Visa R.Švedo profesinė veikla buvo lydima tarptautinių derybų. Jis turi tiek dvišalių, tiek daugiašalių derybų patirties. R.Švedas dalyvavo Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų bei Europos Sąjungos veikloje, derybose dėl tarptautinės prekybos bei tarptautinių infrastruktūros projektų energetikos ir transporto srityse. Derybos dėl tarptautinės prekybos: R.Švedas dalyvavo derybose dėl Lietuvos laisvosios prekybos sutarčių su EFTA 7 ir EFTA 4 šalimis, dėl trišalės Baltijos šalių laisvosios prekybos sutarties, dėl laisvosios prekybos sutarčių su Rytų ir Vidurio Europos bei Balkanų šalimis, taip pat Bulgarija, Rumunija, Turkija. R.Švedas buvo derybų delegacijos nariu dėl Lietuvos narystės PPO (1993-1999) bei dvišalių tarpvyriausybinių komisijų nariu tarp Lietuvos ir Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Ukrainos. ES derybos: R.Švedas dalyvavo derybose dėl Lietuvos laisvosios prekybos sutarties su ES (1993-1994), Lietuvos asocijuotos narystės (1994-1995) ir narystės ES, buvo derybinio skyriaus Nr. 26 „Išoriniai santykiai“ vadovas (1999-2001), buvo Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas, COREPER I (2003-2007). Derybos dėl tarptautinių infrastruktūros projektų: R.Švedas dalyvavo derybose įgyvendinant tarptautinius energetikos ir transporto projektus. Energetikos srityje – Lietuvos-Švedijos NordBalt ir Lietuvos-Lenkijos LitPolLink elektros jungčių (2009-2011), Lietuvos-Lenkijos dujų jungties, tarptautinio naujos atominės elektrinės projekto Visagino AE (2009-2011). Transporto srityje – Rail Baltica projekto (2003-2007 ir nuo 2017).

Tarptautiniai ekonominiai santykiai

R.Švedo patirtis sudaro gan platų tarptautinių ekonominių santykių spektrą, t.y. tarptautinis ekonominis bendradarbiavimas ir tarptautinė prekyba, eksporto skatinimas ir užsienio investicijų pritraukimas, energetika, transportas, bendra ES rinka.

Jungtinių Tautų Organizacija ir kitos tarptautinės organizacijos

R.Švedas turi didelę darbo patirtį su Jungtinių Tautų ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Dirbdamas Lietuvos Nuolatinėje misijoje Ženevoje (1995-1999) jis buvo atsakingas už darbą su Pasaulio prekybos organizacija (angl. WTO), JT Ekonominę komisiją Europai (angl. UNECE), JT bendradarbiavimo ir plėtros konferenciją (angl. UNCTAD), JT Vyriausiuoju žmogaus teisų komisaru (angl. UNHCHR), Tarptautine migracijos organizacija (angl. IMO), JT Vyriausiuoju pabėgėlių komisaru (angl. UNHCR), Pasaulio intelektinės nuosavybės apsaugos organizacija (angl. WIPO), kurioje buvo išrinktas Baltijos ir Rytų bei Vidurio Europos regioninės grupės koordinatoriumi (1998-1999). Eidamas URM Ekonomikos departamento direktoriaus pareigas (1999-2003), R.Švedas kuravo Lietuvos ryšius su visomis tarptautinėmis ekonominėmis organizacijomis. Tuomet buvo žengti pirmieji žingsniai Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos link (angl. OECD). 2014 m. R.Švedas buvo paskirtas JT Ekonominės komisijos Europai Espoo konvencijos Įgyvendinimo komiteto nariu, o nuo 2017 m. buvo išrinktas šio komiteto pirmininku.

Tarpkultūrinė komunikacija

Daugiau nei ketvirtis amžiaus darbo dvišalių ir daugiašalių tarptautinių santykių srityje, Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Sąjungos sistemose, darbas Ženevoje (1995-1999) ir Briuselyje (2003-2007) išugdė R.Švedo tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus, kuriuos jis vėliau sustiprino akademinėmis studijomis.

Diplomatija

Lietuvos diplomatinės tarnybos nariu R.Švedas tapo 1993 m. dirbdamas Užsienio reikalų ministerijoje (1993-2009) R.Švedas ėjo skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus pareigas, buvo Kolegijos ir Diplomatų atestacijos komisijos nariu. Rotacijos Ženevoje metu (1995-1999) R.Švedas dalyvavo organizuojant Lietuvos Nuolatinės misijos ne tik dalykinį, bet ir administracinį-ūkinį darbą, taipogi perkeliant misiją į kitas patalpas. Dirbdamas Ženevoje R.Švedas taip pat ėjo ir Lietuvos konsulo Šveicarijos Konfederacijoje pareigas (1996-1999). R.Švedo rotacija Briuselyje sutapo su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradžia, todėl jam teko dalyvauti Lietuvos nuolatinės misijos transformacijos į atstovybę ES procese. R.Švedui suteiktas nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinis rangas.

Energetika

R.Švedo patirtis energetikos srityje susijusi su energijos tiekimo saugumo Lietuvai užtikrinimu, tarptautinių energetikos projektų plėtra, Lietuvos atstovavimu ES energetikos politikos tema bei ES tesiės aktų perkėlimu į Lietuvos nacionalinę teisę. Artėjant Ignalinos AE galutinio sustabdymo terminui, LR Vyriausybė sudarė Komisiją energijos tiekimo saugumui užtikrinti po 2009 m., kurios nariu buvo paskirtas ir R.Švedas (2008). Vėliau jis buvo paskirtas į ES aukšto lygio darbo grupę, kuriai buvo iškelta užduotis parengti Baltijos energetikos rinkos jungčių planą (angl. BEMIP), panaikinsiantį Baltijos šalių energetinę izoliaciją ir jų priklausomybę nuo vieno išorinio energijos tiekėjo. R.Švedas dalyvavo ne tik šio plano parengime, bet ir atliekant jo įgyvendinimo monitoringą (2008-2011). Eidamas Lietuvos energetikos viceministro pareigas (2009-2011) R.Švedas buvo atsakingas už tarptautinių elektros jungčių Lietuvos-Švedijos NordBalt ir Lietuvos-Lenkijos LitPolLink bei Lietuvos-Lenkijos dujotiekio GIPL projektus, naujos atominės elektrinės Visagino AE ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independence projektų vystymą, Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimą, dalyvavo Lietuvos elektros ir dujų sektorių reformavimo procese, perkeliant ES teisės aktus į nacionalinę teisę bei panaikinat vertikaliai integruotą Gazprom monopoliją Lietuvoje. R.Švedas buvo AB Klaipėdos nafta, AB Litgrid, VĮ Ignalinos AE valdybų pirmininku ir AB Lietuvos dujos valdybos nariu, ES reguliatorių bendradarbiavimo agentūros administracinės tarybos pakaitiniu nariu (2013-2017).

Korporatyvinis valdymas

R.Švedas turi nemažą organizacijų valdymo patirtį, taip pat savo žinias šioje srityje yra sustiprinęs dalyvaudamas Baltijos korporatyvinio valdymo instituto mokymuose valdybų nariams ir valdybų pirmininkams. R.Švedas ėjo/eina šias pareigas:
- VšĮ Lietuvos eksporto plėtros agentūra (LEPA), stebėtojų taryba, narys (1999-2003);
- VĮ Ignalinos atominė elektrinė, valdyba, pirmininkas (2009-2011);
- AB Klaipėdos nafta, valdyba, pirmininkas (2010-2011);
- AB Litgrid, valdyba, pirmininkas (2010-2011);
- AB Lietuvos dujos, valdyba, narys (2010-2011);
- AB LEO LT, stebėtojų taryba, narys, pirmininkas, likvidatorius (2009-2011);
- AB Klaipėdos nafta, stebėtojų taryba, narys (2013-2017);
- AB Lietuvos geležinkeliai, valdyba, pirmininkas (nuo 2016);
- RB Rail AS, stebėtojų taryba, narys (nuo 2017); - European Movement Lithuania valdybos narys (nuo 2020).

Pokyčių įgyvendinimas

R.Švedas dalyvavo įgyvendinant esminius pokyčius šiose organizacijose: AB Klaipėdos nafta (2010-2011), VĮ Ignalinos AE (2009-2011), AB Lietuvos dujos (2010-2011) ir AB Lietuvos Geležinkeliai (nuo 2017). Pagrindinis pokyčių tikslas – išskaidrinti įmonių veiklą, užkardyti galimus piktnaudžiavimus, pakelti veiklos efektyvumą, sustiprinti reputaciją.